Актуелности

ТЕХНИС укратко

У циљу формирања јединственог информативног центра о техничкој регулативи Србије реализован је пројекат израде портала, апликативног софтвера и базе података - ТЕХНИС.

Сектор за инфраструктуру калитета Министарства финансија и привреде израдио је портал ТЕХНИС  како би омогућио олакшано информисање о техничким захтевима које приликом стављања на тржиште РС производи морају да задовоље. Тиме се такође омогућава смањење трошкова привредних друштава, предузетника и физичких лица приликом производње, увоза, извоза  тј.приликом стављања производа на тржиште.

ТЕХНИС садржи регистре који се односе на техничке прописе.  У складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености - ЗОТЗ („Службени гласник РС“ број 36/09), поред регистра вежећих техничких прописа ТЕХНИС садржи још три регистра и то:

  • регистар прописа у припреми,
  • регистар именованих и овлашћених тела за оцењивање усаглашености  и
  • регистар важећих исправа о усаглашености издатих у иностранству).

Потребно је нагласити информативну улогу ТЕХНИСА који је развијен да привредним субјектима, произвођачима, трговцима, и органима тржишног надзора, буде од помоћи приликом стављања производа на тржиште РС, али на произвођачу остаје пуна одговорност да изврши оцену који су то прописи, односно захтеви које његови производи морају да испуне.    

Значај регистара ТЕХНИСА и Информативног центра за техничке прописе ће се појачати уласком Србије у СТО и ЕУ, када ће се уз помоћ овог портала вршити и све нотификације тј. пријављивање техничких прописа у фази њихове припреме.

Такође, молимо кориснике ТЕХНИС-а за разумевање за све евентуалне грешке приликом претраживања база јер се још увек врши уношење података и ажурирање реалним подацима па уколико имате сугестија за унапређење садржаја портала молимо вас да нам пишете на tbtinfo@merr.gov.rs.