Актуелности

Објављен Правилник о оверавању мерила

Правилник о оверавању мерила („Службени гласник РС”, број 1/12) је објављен 11. јануара, а ступио је на снагу 19. јануара 2012. године

Овим правилником ближе се прописује периодично оверавање мерила за поједине врсте мерила, начин и услови оверавања мерила, као и начин и рокови чувања потребне документације.

Мерила која подлежу периодичном оверавању су мерила одређена правилником којим су прописане врсте мерила за која је обавезно оверавање, као и временски интервали у којима се то оверавање врши - Правилник о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Службени гласник РС”, број 49/10).

Послове оверавања мерила, у складу са Законом о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), обављају привредни субјекти овлашћени за обављање послова оверавања појединих врста мерила, а оверавање мерила, за чије оверавање нема овлашћених тела, ће обављати Дирекција за мере и драгоцене метале на начин који обезбеђује независност и непристрасност.

 Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о начину и условима оверавања мерила („Службени лист СЦГ”, број 24/06 и „Службени гласник РС”, број 21/10).