Актуелности

Објављен Правилник о личној заштитној опреми

Објављен Правилник о личној заштитној опреми, примена почиње 1. јула 2013. године

Правилником се  прописују битни захтеви за здравље и безбедност, као и други захтеви и услови које мора да испуни лична заштитна опрема пре њеног стављања на тржиште и/или употребу, ради заштите здравља и безбедности корисника те опреме; категорије и врсте личне заштитне опреме; поступци оцењивања усаглашености; претпоставка усаглашености; садржина техничке документације; садржина Декларације о усаглашености; знак усаглашености и означавање усаглашености; заштитна клаузула и захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености.

У прелазном периоду до дана почетка примене овог правилника (1. Јула 2013 ) примењују се следеци прописи:

1) Наредба о обавезном атестирању шлемова за заштиту у индустрији ("Службени лист СФРЈ", бр. 4/82 и 43/82);

2) Наредба о обавезном атестирању шлемова за ватрогасце ("Службени лист СФРЈ", број 67/86);

3) Наредба о обавезном атестирању апарата за заштиту органа за дисање ("Службени лист СФРЈ", број 49/87);

4) Правилник о обавезном атестирању пењалица за дрвене стубове за водове и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа ("Службени лист СФРЈ", број 67/89);

5) Правилник о обавезном атестирању заштитних опасача и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа ("Службени лист СФРЈ", број 67/89);

6) Правилник о техничким и другим захтевима за шлемове за ватрогасце ("Службени гласник РС", број 74/09);

7) Правилник о техничким и другим захтевима за лична заштитна средства ("Службени гласник РС", бр. 56/09), осим одредбе члана 2. тачка 10) тог правилника, која се односи на кациге и визире за возаче моторних возила на два или три точка.

Ови прописи престају да важе 1. јула 2013. године. Такође, исправа о усаглашености издата на основу  ових прописа важи до истека рока важности исправе у складу са одређеним  прописом, а најкасније до 1. јула 2013. године.