Законодавне новине

ОБЈАВЉЕН ПРАВИЛНИК О ЗНАКУ ПРОИЗВОЂАЧА, УВОЗНИКА, ОДНОСНО ЗАСТУПНИКА И ОЗНАЦИ ФИНОЋЕ

Правилник је објављен 29. маја 2012. године у „Службеном гласнику РС”,број 54/12 и ступа на снагу 6. јуна 2012. године

Овим правилником ближе се прописује садржина, облик и димензије знака произвођача, увозника, односно заступника, као и ознаке финоће. У Прилогу правилника су дати облици знака произвођача, увозника, односно заступника.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Наредба о знаку произвођача предмета од драгоцених метала („Службени лист СРJ”, број 8/95) и Наредба о ознакама финоће на предметима од драгоцених метала („Службени лист СРJ”, број 8/95).