Законодавне новине

Правилник о активним дозиметрима фотонског зрачења који се користе у заштити од јонизујућег зрачења

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 144/22 од 30. децембра 2022. године објављен је Правилник о активним дозиметрима фотонског зрачења који се користе у заштити од јонизујућег зрачења.

Правилник о активним дозиметрима фотонског зрачења који се користе у заштити од јонизујућег зрачења објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 144/22 од 30. децембра 2022. године. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о дозиметрима („Службени гласник РСˮ, број 9/16).