Законодавне новине

Донета Уредба о посебним захтевима за акредитована тела у саставу произвођача

Влада је на седници одржаној 19. јануара 2023. године донела Уредбу о посебним захтевима за акредитована тела у саставу произвођача

Влада је на седници одржаној 19. јануара 2023. године донела Уредбу о посебним захтевима за акредитована тела у саставу произвођачаУредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 3/2023 од 20. јануара 2023. године, а ступила је на снагу 28. јануара 2023. године.

Овом уредбом се ближе уређују посебни захтеви за акредитована тела у саставу произвођача. Прописано је да када је техничким прописом утврђено да оцењивање усаглашености спроводи произвођач, тим прописом се могу прописати и захтеви везани за интерну или фабричку контролу производње нарочито у погледу техничке документације, процеса производње, означавања и сачињавања одговарајуће исправе о усаглашености.  Интерна или фабричка контрола производње је поступак оцењивања усаглашености који обухвата све мере које су потребне да процес производње и праћење тог процеса обезбеде усаглашеност производа са техничким прописом. Уколико је у техничком пропису којим је преузето хармонизовано законодавство ЕУ прописано да у поступку оцењивања усаглашености може учествовати акредитовано тело у саставу произвођача, то тело мора да буде организовано као засебна организациона јединица која не сме да учествује у изради, испоруци, монтажи, коришћењу или одржавању производа чију усаглашеност оцењује и може да пружа услуге искључиво произвођачу у чијем се саставу налази.