Законодавне новине

Донета Уредба о Нотификацији тела за оцењивање усаглашености

Влада је на седници одржаној 2. марта 2023. године донела Уредбу о нотификацији тела за оцењивање усаглашености

Влада је на седници одржаној 2. марта 2023. године донела Уредбу о нотификацији тела за оцењивање усаглашености. Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 18/2023 од 3.марта 2023. године., а ступила је на снагу 11. марта 2023. године.

Овом уредбом се ближе уређују поступакнотификације тела за оцењивање усаглашености, начин утврђивања испуњености прописаних захтева за нотификацију,  надзор над радом тела за нотификацију, као и суспензија и повлачење нотификације.

Нотификовано тело је именовано тело за оцењивање усаглашености које је пријављено Европској комисијии државама чланицама Европске уније као независна трећа страна за обављање послова оцењивања усаглашености за одређену област и уписано у одговарајући регистар тих тела који води Европска комисија  („NANDO база”).