Законодавне новине

ПРАВИЛНИК О ДРЖАВНИМ ЖИГОВИМА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 32/2023 од 21. априла 2023. године објављен је Правилник о државним жиговима за оверавање мерила.

Правилник о државним жиговима за оверавање мерила објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 32/2023 од 21. априла2023. године. Правилник о државним жиговима за оверавање мерила je ступио на снагу 29. априла 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2024. године Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила („Службени гласник РС”, број 71/17).

Државне жигове из члана 2. овог правилника употребљавају Дирекција за мере и драгоцене метале и овлашћена тела за обављање послова оверавања мерила.