Законодавне новине

Објављен Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама

Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама објављен је 4. јануара 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 1/13 и ступа нa снагу 12. јануара 2013. године, при чему овај правилник почиње да се примењује 1. јануара 2015. године

              Овим правилником прописују се: битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе на пројектовање и израду опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, као и други захтеви и услови који морају да буду испуњени за њихово стављање, односно испоруку на тржиште и/или употребу; групе и категорије опреме намењене за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама; поступци оцењивања усаглашености; садржина Декларације о усаглашености; садржина техничке документације; знак усаглашености и знак противексплозивне заштите; заштитна клаузула, као и захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености.

              Oвај правилник се примењује на следеће производе:

              1) опрему и заштитне системе намењене за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама;

             2) сигурносне уређаје, управљачке уређаје и уређаје за регулацију који су намењени за употребу изван потенцијално експлозивних атмосфера, али који су неопходни или доприносе безбедном функционисању опреме и заштитних система у односу на ризике од експлозије.