Законодавне новине

Објављен Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору

Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору објављен је 4. јануара 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 1/13 и ступа нa снагу 12. јануара 2013. године, при чему овај правилник почиње да се примењује 1. јула 2015. године

              Овим правилником прописују се: захтеви и други услови који морају да буду испуњени за стављање на тржиште и/или употребу опреме која се употребљава на отвореном простору и емитује буку у животну средину, ради заштите и добробити  људи и слободног промета те опреме на тржишту Републике Србије; претпоставка усаглашености опреме која се употребљава на отвореном простору; врсте опреме која се употребљава на отвореном простору; поступци оцењивања усаглашености; садржина Декларације о усаглашености; садржина техничке документације; знак усаглашености и означавање усаглашености, као и ознака гарантованог нивоа звучне снаге опреме која се употребљава на отвореном простору и емитује буку у животну средину; методи мерења емисије буке и српски стандарди који се примењују за мерење емисије буке; прикупљање података о емисији буке опреме и захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености.

              Овај правилник примењује се само на опрему која се употребљава на отвореном простору и емитује буку у животну средину и која се, као целовита и функционална јединица погодна за предвиђену намену, ставља на тржиште и/или употребу.