Законодавне новине

Објављен Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника

Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника објављен је 23. јануара 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 7/13, ступио је на снагу 31. јануара 2013. године са почетком примене по истеку три месеца од дана ступања на снагу овог правилника, односно од 1. маја 2013. године

Овим правилником ближе се прописује опрема и изглед радних просторија које морају да поседују произвођачи предмета од драгоцених метала, опрема и изглед радних просторија које морају да поседују увозници предмета од драгоцених метала, односно заступници који заступају страног произвођача предмета од драгоцених метала на тржишту Републике Србије, као и садржина и образац захтева за добијање знака произвођача, знака увозника, односно заступника.