Законодавне новине

Правилник о претходно упакованим производима

Правилник о претходно упакованим производима објављен је 17. маја 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 43/13 и ступа на снагу 25. маја 2013. године. Напомена: одредбе чл. 11. до 13. овог правилника почињу да се примењују по истеку две године од дана ступања на снагу овог правилника, 25. маја 2015. године.

ОБЈАВЉЕН ПРАВИЛНИК О ПРЕТХОДНО УПАКОВАНИМ ПРОИЗВОДИМА

Правилник о претходно упакованим производима објављен је 17. маја 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 43/13 и ступа на снагу 25. маја 2013. године.

Овим правилником ближе се прописују поступак испитивања претходно упакованих производа ради провере испуњености метролошких захтева, захтеви за опрему која се користи у надзору количине претходно упакованих производа, метролошки захтеви које морају да испуне количине претходно упакованих производа, начин означавања количина и дозвољена одступања стварних количина од означених називних количина, величина и облик знака усаглашености количине претходно упакованих производа, начин постављања, као и начин документовања усаглашености количине претходно упакованих производа са метролошким захтевима, као и метролошки захтеви за мерне боце, допуштена одступања запремине, као и натписи и ознаке на боцама као мерним посудама.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе, у делу који се односи на прописивање дозвољених одступања од називних количина, одредбе следећих прописа:

1)    Правилника о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата („Службени лист СФРЈ”, бр. 1/79, 20/82, 39/89 – др. правилник и 58/95 и „Службени лист СЦГ”, бр. 56/03 – др. правилник, 4/04- др. правилник и 12/05 – др. правилник);

2)    Правилника о квалитету и другим захтевима за природну минералну воду, природну изворску воду и стону воду („Службени лист СЦГ”, број 53/05);

3)    Правилник о квалитету и другим захтевима за бомбонске производе („Службени лист СЦГ”, број 63/04);

4)    Правилника о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и масти, маргарин и друге масне намазе, мајонез и сродне производе („Службени лист СЦГ”, број 23/06);

5)    Правилника о квалитету и другим захтевима за освежавајућа безалкохолна пића („Службени лист СЦГ”, број 18/06);

6)    Правилника о квалитету и другим захтевима за пиво („Службени лист СЦГ”, бр. 36/04 и 39/05);

7)    Правилника о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса („Службени гласник РС”, број 31/12);

8)    Правилника о квалитету и другим захтевима за сенф („Службени лист СРЈ”, број 3/01 и „Службени лист СЦГ”, бр. 56/03-др. правилник и 4/04 – др. правилник);

9)    Правилника о квалитету и другим захтевима за какао производе , чоколадне производе, производе сличне чоколадним и крем-производе  („Службени лист СЦГ”, број 1/05);

10) Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Службени лист СРЈ”, број 52/95 и „Службени лист СЦГ”, бр. 56/03 – др. правилник и 4/04 - др. правилник);

11) Правилника о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина („Службени лист СФРЈ”, бр. 4/85 и 84/87 и „Службени лист СЦГ”, бр. 56/03 – др. правилник и 4/04 - др. правилник).

12) Правилника о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и снек производе („Службени лист СЦГ”, број 12/05);

13) Правилника о квалитету и другим захтевима за мед, друге пчелиње  производе, препарате на бази меда и других пчелињих производа („Службени лист СЦГ”, број 45/03);

14) Правилника о квалитету и другим захтевима за сирће („Службени лист СРЈ”, број 17/02 и „Службени лист СЦГ”, број 56/03 – др. правилник и 4/04 - др. правилник);

15) Правилника о квалитету производа од млека и стартер култура  („Службени гласник РС”, бр. 33/10 и 69/10);

16) Правилника о метролошким захтевима и поступку испитивања претходно упакованог чаја, биљног чаја и њихових производа, производа од кафе, сурогата кафе и сродних производа  („Службени гласник РС”, број 91/12).