Законодавне новине

Уредба о висини и начину плаћања накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала

Објављенa уредба о висини и начину плаћања накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала

Овом уредбом утврђује се висина накнада које се плаћају за спровођење испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, вршење хемијских анализа драгоцених метала, легура и предмета, испитивања опреме која служи за испитивање предмета, утврђивања испуњености услова за доношење решења о знаку произвођача, увозника, односно заступника, утврђивања испуњености услова за доношење решења о испитивању и жигосању предмета у пословним просторијама произвођача или увозника, као и за извршавање других послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета које спроводи Дирекција за мере и драгоцене метале у складу са законом којим се уређује контрола предмета од драгоцених метала, као и начин плаћања тих накнада.