Законодавне новине

Објављен Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала

Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала објављен је 12. јула 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 61/13 и ступа на снагу 20. јула 2013. године.

Овим правилником ближе се прописују технички захтеви који се односе на степен финоће средстава за лемљење, превлаку од другог драгоценог метала, делове од недрагоцених метала и неметалне делове, уколико их предмети од драгоцених метала садрже, као и друге захтеве у погледу њихове израде.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима које у погледу израде морају испуњавати предмети од драгоцених метала („Службени лист СРЈˮ, број 8/95).