Законодавне новине

Објављен Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем

Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем објављен је 16. јула 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 62/13.

На основу објављеног списка српских стандарда из наведене области, омогућава се  спровођење једне од битних одредаба Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем, а то је да се сматра да вага испуњава битне захтеве односно опште захтеве, метролошке зaхтеве и захтеве за облик и конструкцију вага из овог правилника, ако је та вага израђена у складу са одговарајућим српским стандардом са списка тих стандарда. На овај начин, применом српског стандарда са списка стандарда, остварује се претпоставка усаглашености вага са захтевима из овог правилника.