Законодавне новине

Објављен Правилник о мерилима

Правилник о мерилима објављен је 19. јула 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 63/13 и ступа на снагу 27. јула 2013. године

Овим правилником ближе се прописују захтеви за водомере, гасомере и уређаје за конверзију запремине, бројила активне електричне енергије, мерила топлотне енергије, мерне системе за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода, ваге са аутоматским функционисањем, таксиметре, материјализоване мере, мерила димензија и анализаторе издувних гасова, који морају да буду испуњени за њихово стављање на тржиште и/или употребу, поступци оцењивања усаглашености, означавање, исправе о усаглашености и друга документација која прати ова мерила, као и услови које мора да испуни именовано тело које спроводи поступак оцењивања усаглашености.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе 34 метролошка прописа.

Напомена: Уверења о одобрењу типа мерила издата до дана ступања на снагу овог правилника, a на основу прописа из члана 18. овог правилника важе најдуже до 1. јануара 2017. године.

Мерило које је пројектовано, израђено и чија је усаглашеност оцењена у складу са захтевима из прописа из члана 18. овог правилника, може се ставити на тржиште и/или у употребу најкасније до 1. јануара 2017. године