Законодавне новине

Објављен Закон о контроли предмета од драгоцених метала

25. маја 2011. године Скупштина Србије усвојила је Закон о контроли предмета од драгоцених метала ("Службени гласник РС", број 36/11)

 

Област контроле предмета од драгоцених метала до сада је била уређена Законом о контроли предмета од драгоцених метала („Службени лист СРЈ”, број 80/94, 83/94 - испр. и 28/96- др. закон) који се по престанку постојања државне заједнице Србија и Црна Гора примењује као републички закон на територији Републике Србије. Taкође, битно је нагласити да је област контроле предмета од драгоцених метала уређена и подзаконским актима донетим на основу наведеног закона. 

Сагледавајући неопходност потребе да се што хитније успостави транспарентни и непристрасни начин обављања послова контроле предмета од драгоцених метала у Републици Србији, предлагач овог закона сматра да је потребно јасно дефинисати делокруг надлежног министарствa, Дирекције за мере и драгоцене метале и овлашћених тела, као привредних субјеката чије се овлашћивање предвиђа овим законом. Доношењем овог закона створили су се услови за улазак нових привредних субјеката на тржиште у виду овлашћених тела за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала и испитивања драгоцених метала и њихових легура, што ће омогућити одвајање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала и испитивања драгоцених метала од послова надзора. То ће омогући квалитетнији надзор, повећати сигурност свих учесника на тржишту и заштити јавни интерес. Оваква решења постоје и у земљама у окружењу. Такође, нова законска решења, поред осталог, уређују питања важења страних знакова (жигова) и докумената на територији Републике Србије.

Овим законом обезбедиће се да се предмети од драгоцених метала могу ставити на тржиште, односно у употребу само ако су означени на одговарајући начин, што је потврда да су усаглашени са прописаним захтевима.

Законом се омогућава и доказивање усаглашености производа на основу прописане документације што представља новину у односу на важећи закон, а што ће омогућити произвођачу да се сам определи на који начин ће доказивати усаглашеност предмета од драгоцених метала са прописаним захтевима.

Текст Закона 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна