Законодавне новине

Објављена Уредба о одређеним законским мерним јединицама

На седници одржаној 9. јуна 2011. године Влада је донела Уредбу о одређеним законским мерним јединицама („Службени гласник РС”, број 43/11). Уредба је ступила на снагу 22. јуна 2011. године.

Овом уредбом уређују се законске мерне јединице и начин њихове употребе, које нису обухваћене Међународним системом јединица (Systeme International d׳Units, SI), а које се могу користити у Републици Србији, у складу са Законом о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10).

У Прилогу – Законске мерне јединице, који је саставни део ове Уредбе, наведене су све мерне јединице које се могу користити у Републици Србији.

Законске мерне јединице се обавезно користе при употреби мерила, обављању мерења и показивању величина изражених у мерним јединицама.

Одредбе ове уредбе не односе се на мерне јединице које се употребљавају у области ваздушног, водног и железничког саобраћаја, а које су различите од оних чија је примена обавезна на основу ове уредбе, ако је употреба таквих јединица предвиђена међународним конвенцијама и уговорима који обавезују Републику Србију.

Ова Уредба у потпуности транспонује консолидован текст Директиве 80/181/EEC из 1980. године, са последњом допуном (Директива 2009/3/EC) из 2009. године.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о законским мерним јединицама („Службени лист СЦГ”, број 10/06).

Текст Уредбе