Законодавне новине

Објављен нови Правилник о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје

Овим правилником, који је објављен у Службеном гласнику РС, број 98/2016, 8. децембра 2016. године, прописују се технички и други захтеви који морају бити испуњени за стављање на тржиште котрљајних лежаја, поступци оцењивања усаглашености, захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, врста и садржај исправе и знак о усаглашености

Концепт правилника се разликује од концепта повучене Наредбе о обавезном атестирању котрљајних лежаја („Службени лист СФРЈ”, бр. 62/83, 85/87, Службени лист СРЈ, бр. 12/93 и 68/93) која је садржала застарела, неконзистентна и превише детаљна техничко-технолошка решења и правила. У већини случајева, са данашњег аспекта, таква решења и концепт представљају непотребно ограничење и оптерећење, како за произвођача тако и за увозника.

Имајући у виду нове технологије израде котрљајних лежаја по којима су привредни субјекти у Републици Србији већ прилагодили производне процесе, као и то да је Институт за стандардизацију Србије као редовну активност преузео актуелна издања стандарда из наведене области, закључено је да је оправдано и сврсисходно извршити измену постојећег прописа из области котрљајних лежаја. Од 1. априла 2017. године, када се правилник почиње примењивати, на тржиште Републике Србије ће се моћи ставити само они лежаји који испуњавају прописане техничке захтеве наведене у правилнику и одговарајућим стандардима. Правилником су обухваћени лежаји широке потрошње, спољног пречника називне димензије до D=150 mm. Оваквим решењима омогућавамо испуњавање пројектантских и технолошких захтева произвођача опреме, машина и уређаја, возила и сл. У крајњем исходишту, посредно се утиче и на повећање безбедности крајњег производа, односно потрошача.