Законодавне новине

Објављен нови Правилник о захтевима за плоче иверице

Овим правилником, који је објављен у Службеном гласнику РС, број 101/2016, 16. децембра 2016. године, прописују се технички и други захтеви који морају бити испуњени за стављање на тржиште плоча иверица и OSB плоча за општу намену, поступак оцењивања усаглашености, захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, врста и садржај исправе и знак усаглашености.

Након укидања Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство („Службени лист СФРЈ”, број 61/83), спроведене су опсежне анализе и одржани бројни састанци са одговарајућим привредним субјектима и надлежним државним органима. Закључено је, између осталог, да постоји потреба за израдом новог прописа из ове области.

При изради Предлога правилника узета су у обзир најновија техничко-технолошка решења, односно технологије израде плоча иверица и OSB плоча, као и актуелна издања европских и међународних стандарда из ове области које је Институт за стандардизацију Србије преузео кроз редовну активност.

Од 1. марта 2017. године, када се правилник почиње примењивати, на тржиште Републике Србије ће се моћи ставити само оне плоче иверице за општу намену и OSB плоче опште намене које задовољавају одређене прописане техничке захтеве (наведене у одговарајућим стандардима) и које су прописно означене и обележене.