Законодавне новине

Објављен Правилник о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 s

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 104/16 од 23. децембра 2016. године објављен је Правилник о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 s

Правилник о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 s је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 104/16 од 23. децембра 2016. године. Овај правилник се примењује од 1. јануара 2017. године, осим  члана 11. који се  примењује даном приступања Републике Србије Европској унији. 

Правилником о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 s прописују се захтеви и натписи и ознаке за бројила активне електричне енергије класе тачности 0,2 S, начин утврђивања испуњености тих захтева, карактеристике опреме за утврђивање испуњености захтева, као и начин и услови оверавања бројила активне електричне енергије класе тачности 0,2 S. Правилник се примењује на бројила активне електричне енергије класе тачности 0,2 S  намењена мерењу активне електричне енергије наизменичне струје, фреквенције 50 Hz, која се прикључују преко мерних трансформатора и чији напон на прикључници не прелази 600 V.