Законодавне новине

Објављен Правилник o програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 2/17 од 13. јануара 2017. године објављен је Правилник o програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила

Правилник o програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 2/17 од 13. јануара 2017. године. Овај правилник ступа на снагу 21. јануара 2017. године.

Правилником o програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила прописују се програм, услови и начин полагања стручног испита којим се доказује стручна оспособљеност лица за обављање послова оверавања мерила у одговарајућој области за коју се привредни субјект и друго правно лице овлашћује или је овлашћено.

Лица која су стручни испит положила пред Комисијом Савезног завода за мере и драгоцене метале, а у складу са Уредбом о стручном образовању радника у савезним органима управе и савезним организацијама („Службени лист СФРЈˮ, број 26/80), ослобађају се обавезе полагања стручног испита.