Законодавне новине

Oбјављен Правилник о мерилима

У „Службеном гласнику РС”, број 3/18 од 12. јануара 2018. године, објављен је Правилник о мерилима.

Правилник о мерилима објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 3/18 од 12. јануара 2018. године. Овај правилник је донет у циљу усклађивања националног законодавства са свим начелима и битним захтевима из Директиве  2014/32/ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. године о мерилима. 

Правилником о мерилима прописују се захтеви за водомере, гасомере и уређаје за конверзију запремине, бројила активне електричне енергије, мерила топлотне енергије, мерне системе за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода, аутоматске ваге, таксиметре, мaтеријализоване мере, мерила димензија и анализаторе издувних гасова, који морају да буду испуњени за њихово стављање на тржиште и/или употребу, оцењивање усаглашености и поступци оцењивања усаглашености, означавање, исправе о усаглашености и друга документација која прати ова мерила, као и услови које мора да испуни именовано тело које спроводи поступак оцењивања усаглашености. 

Правилник о мерилима ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.