Законодавне новине

Објављен Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/18 од 14. фебруара 2018. године објављен је Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли

Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 13/18 од 14. фебруара 2018. године и ступа на снагу 22. фебруара 2018. године.

Овим правилником прописују се врсте мерила која се користе у функцији промета робе и услуга, заштите здравља људи и животиња и опште безбедности, заштите животне средине и природних ресурса, контроле и безбедности саобраћаја и провере претходно упакованих производа и боца као мерних посуда, за које је прописано спровођење поступка оцењивања усаглашености или одобрења типа мерила, односно оверавање мерила, временски интервали периодичног оверавања тих мерила, врсте мерила чије оверавање обавља Дирекција за мере и драгоцене метале, као и врсте мерила чије оверавање обављају привредни субјекти и друга правна лица која су овлашћена за обављање послова оверавања мерила (овлашћена тела).

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Службени гласник РС”, бр. 49/10 и 110/13).