Законодавне новине

Објављен Правилник о националним еталонима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 18 од 9. марта 2018. године објављен је Правилник о националним еталонима

Правилник о националним еталонимаобјављен је у „Службеном гласнику РС”, број 18 од 9. марта 2018. године и ступа на снагу 17. марта 2018. године. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РСˮ, број 70/11). 

Правилником о националним еталонима ближе се прописују услови и начин утврђивања испуњености услова за признавање еталона Републике Србије (у даљем тексту: национални еталон), начин провере испуњавања тих услова, услови и начин именовања носилаца националних еталона, услови и начин коришћења националних еталона, садржај одлуке о проглашењу националног еталона и именовању носиоца националног еталона, услови и начин укидања одлуке о проглашењу националног еталона и именовању носиоца националног еталона.