Законодавне новине

Објављен Правилник о неаутоматским вагама

У „Службеном гласнику РС”, број 29/18 од 13. априла 2018. године, објављен је Правилник о неаутоматским вагама.

Правилник о неаутоматским вагама објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 29/18 од 13. априла 2018. године. Овај правилник је донет у циљу усклађивања националног законодавства са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2014/31/ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. године о неаутоматским вагама.

Правилником о неаутоматским вагама прописују се захтеви за неаутоматске ваге који морају да буду испуњени за њихово стављање на тржиште и/или употребу, поступци оцењивања усаглашености, означавање, исправе о усаглашености и друга документација која прати ове ваге, као и услови које мора да испуни именовано тело које спроводи поступак оцењивања усаглашености.

Правилник о неаутоматским вагама ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.