Законодавне новине

Правилник о непокретним резервоарима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 50/19 од 12. јула 2019. године објављен је Правилник о непокретним резервоарима

Овај правилник ступа на снагу 20. јула 2019. године.

Правилником о непокретним резервоарима ближе се прописујузахтеви и означавањe за непокретне резервоаре, начин утврђивања испуњености тих захтева, карактеристике опреме за утврђивање испуњености захтева, методе мерења,садржина образаца за резултате испитивања, односно мерења, као и начин и услови оверавањa резервоара.

Положени цилиндрични резервоари, називне запремине до 100 m3, овераваће се волуметријском методом у складу са Правилником о метролошким условима за положене цилиндричне резервоаре („Службени лист СФРJˮ, број 26/81) најкасније до 31. децембра 2020. године.