Законодавне новине

Објављен Правилник о оверавању манометара за мерење крвног притиска

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 88 од 13. децембра 2019. године објављен је Правилник о оверавању манометара за мерење крвног притиска

Правилник о оверавању манометара за мерење крвног притиска објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 88 од 13. децембра 2019. године и ступа на снагу 21. децембра 2019. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања манометaра за неинванзивно мерење крвног притиска (у даљем тексту: манометар), захтеви које манометар мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за манометре.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о манометрима за мерење крвног притиска („Службени гласник РСˮ, бр. 86/14 и 26/15).