Законодавне новине

Објављен Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/20 од 14. фебруара 2020. године објављен је Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила

Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 13/20 од 14. фебруара 2020. године и ступа на снагу 22. фебруара 2020. године, осим члана 7. који се примењује даном приступања Републике Србије Европској унији.

Овим правилником прописују се захтеви за мерила за мерење силе кочења код моторних и прикључних возила (у даљем тексту: Мерилo), означавање Мерила, начин утврђивања испуњености тих захтева, начин испитивања типа Мерила, методе мерења, као и начин и услови оверавања Мерила.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила („Службени гласник РСˮ, број 86/14).

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна