Законодавне новине

Објављен Правилник о ЛЗО

У службеном гласнику број 23/2020 од 10. марта 2020 године објављен је нови Правилник о личној заштитној опреми којим су преузете одредбе Уредбе ЕУ 2016/425 Европског парламента и Савета од 9. марта 2016. године.

За транспоновање и имплементацију Уредбе ЕУ 2016/425 Европског парламента и Савета од 9. марта 2016. године о усаглашавању прописа држава чланица о личној заштитној опреми, односно доношење техничких прописа из области личне заштитне опреме надлежно је Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа.

Ова област је уређена Правилником о личној заштитној опреми (''Службени гласник РС'', број 23/2020) који је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Уредбе ЕУ 2016/425 Европског парламента и Савета од 9. марта 2016. године о усаглашавању прописа држава чланица о личној заштитној опреми. Приликом израде овог правилника, осим наведенеУредбе ЕУ, узета су у обзир и решења из референтних прописа ЕУ у области техничког законодавства, а нарочито из Одлуке Европског парламента и Савета о заједничком оквиру за трговање производима број 768/2008.  

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна