Законодавне новине

Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 41/21 од 23. априла 2021. године објављен је Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа.

Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 41/21 од 23. априла 2021. године. Овај правилник ступа на снагу 1. маја 2021. године, а примењује се од 1. јануара 2022. године, осим члана 13, који се примењује даном приступања Републике Србије Европској унији.

 

Даном почетка примене овог правилника престају да важе Правилник о метролошким условима за ауто-цистерне, вагон-цистерне и преносиве цистерне („Службени лист СФРЈ”, број 51/86) и Метролошко упутство за преглед аутоцистерни, вагонцистерни и преносних цистерни („Гласник СЗМДМ”, број 3/88).