Законодавне новине

Закон о предметима од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 47/21 од 10. маја 2021. године објављен је Закон о предметима од драгоцених метала

Закон о предметима од драгоцених метала објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 47/21 од 10. маја 2021. године. Овај закон ступа на снагу 18. маја 2021. године, осим члана 25. овог закона, који се примењује даном приступања Републике Србије Европској унији.

Новим законом се врши усклађивање са Законом о инспекцијском надзору и Законом о општем управном поступку и унапређује се систем контроле предмета од драгоцених метала. Додатно се разрађује откуп употребљаваних предмета од драгоцених метала и уводи се појам откупљивача, који ће откуп упoтрeбљaвaних прeдмeтa oд дрaгoцeних мeтaлa вршити на означеном откупном месту и том приликом издавати откупни лист.

Законом се прецизирају одредбе које се односе на надзор у области предмета од драгоцених метала. Наиме, Дирекција за мере и драгоцене метале задржава надлежност за вршење нaдзoра над прeдмeтима oд дрaгoцeних мeтaлa и произвођачима тих предмета, а тржишни инспектори ће спроводити надзор над прометом предмета и откупљивачима предмета, у складу са овим и законом којим се уређује евиденција промета у трговини и тржишни надзор. Предложеним унапређењима законских решења доприноси се ефикаснијој контроли и унапређењу надзора над прометом предмета од драгоцених метала. 

Законом је укинута могућност овлашћивања тела за испитивање и жигосање предмета, с обзиром да од 2011. године, када је та могућност уведена, није било заинтересованих привредних субјеката за обављање тих послова. Такође је укинуто орочавање важења знака произвођача, увозника и заступника, који је до сада важио 10 година, чиме се олакшава пословање тих привредних субјеката.  

Потрошачима, односно купцима предмета од драгоцених метала се омогућује ванредно испитивање финоће предмета од драгоценог метала у ДМДМ, што представља додатну заштиту при куповини ових предмета.

Новим законским решењима обезбеђује се висок квалитет предмета од драгоцених метала на тржишту, као и поштена тржишна утакмица у циљу заштите интереса, како потрошача, тако и произвођача, увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РСˮ, бр. 36/11 и 15/16), Правилник о начину вршења контроле и степену финоће златних полуфабриката за зубно-протетске предмете („Службени лист СРЈ”, број 8/95), Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и испитивања драгоцених метала и њихових легура („Службени гласник РС”, број 116/13) и Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора над предметима од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 35/13).