Законодавне новине

Донет Закон о изменама и допунама закона о акредитацији

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 47/21 од 10. маја 2021. године објављен је Закона о изменама и допунама Закона о акредитацији, који ступа на снагу 18. маја 2021. године.

Поред потребе додатног усаглашавања са Уредбом Европског парламента и Савета број 765/2008, након периода примене овог закона у трајању од десет година, пракса је показала да је у циљу ефикаснијег обављања послова из области акредитације било неопходно изменити односно допунити постојећа законска решења.

Усвојеним изменама и допунама допринеће се ефикаснијој и бржој услузи привредним субјектима, оперативнијем раду Акредитационог тела Србије, као и већем степену поузданости у систем акредитације.

Кључне измене, односно новине Закона, односе се на увођење рокова трајања самог поступка акредитације који неће моћи да буде дужи од 8 месеци, с тим да се на захтев странке тај рок може продужити за додатна 4 месеца. Приликом обнављања акредитације такође је прописан рок од 4 месеца, уз додатна 4 месеца на захтев подносиоца пријаве.

Измене и допуне Закона односе се и на повећање нивоа транспарентности рада Акредитационог тела Србије-АТС јер Закон прописује вођење јавног регистра оцењивача и експерата које ангажује АТС. Такође, врши се усаглашавање са Законом о буџетском систему јер ће се наплата трошкова акредитације вршити кроз систем републичких административних такси.

Предвиђа се и јачање сарадње свих органа надлежних за припрему и доношење техничких прописа са Акредитационим телом Србије кроз размену неопходних информација која ће се дефинисати Протоколима о сарадњи. Додатно, омогућиће се учешће  представника тих органа, као посматрача, у делу поступка акредитације кака је у питању акредитација у сврху примене техничких прописа.  

Законом се, између осталог, јасније регулишу одредбе о прекограничној акредитацији и разрађују се захтеви које АТС мора да испуни у складу са европском Уредбом 765/2008 и стандардом SRPS ISO/IEC 17011.