Законодавне новине

Уредба о законским мерним јединицама и начину њихове употребе

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 132/21 од 30. децембра 2021. године објављена је Уредба о законским мерним јединицама и начину њихове употребе.

Уредба о законским мерним јединицама и начину њихове употребе је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 132/21 од 30. децембра 2021. године. Ова уредба ступа на снагу 7. јануара 2022. године.

На 26. Генералној конференцији за тегове и мере, коју је организовао Међународни биро за тегове и мере (BIPM) 16. новембра 2018. године у Версају у Француској, изгласана је ревизија Међународног система јединица (SI) чија је примена почела 20. маја 2019. године, којом су усвојене нoвe дeфинициje зa килoгрaм, aмпeр, кeлвин и мoл. У складу са редефинисаним јединицама измењене су и дефиниције осталих основних SI јединица.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе („Службени гласник РС”, број 43/11).