Законодавне новине

Образован Савет за квалитет

Влада Републике Србије, донела је Одлуку о образовању Саветa за квалитет, као стручног саветодавног тела, са циљем развоја области инфраструктуре квалитета у Србији.

Дана 22. јануара 2022. године ступила је на снагу Одлука о образовању Савета за квалитет, као стручног саветодавног тела, са циљем развоја области инфраструктуре квалитета у Србији.  

Основни разлог за доношење ове одлуке је јачање регулаторне улоге министарства надлежног за техничке прописе и оцењивање усаглашености у односу на доносиоце техничких прописа, органе царине и тржишног надзора, привреду, са циљем континуираног праћења унапређења квалитета у области привреде.  

Задатак Савета биће праћење и анализа спровођења активности у области инфраструктуре квалитета, давање мишљења и препорука, као и разматрање питања од значаја за развој и унапређење инфраструктуре квалитета у Републици Србији.  

За председника Савета именован је Милан Љушић, државни секретар у Министарству привреде, док је за заменика председника именован Миодраг Дуганџија, вршилац дужности помоћника министра у истом министарству. 

Савет ће у свом раду сарађивати са државним органима, органима аутономних покрајина, локалним самоуправама, организацијама и осталим заинтересованим странама у области инфраструктуре квалитета. 

Значајно је и да Савет може образовати посебне и стручне радне групе ради спровођења активности у областима за које је образован. Одлуком се предвиђа да Савет о свом раду подноси извештај Влади, најмање једном годишње.