Одсек за нехармонизоване техничке прописе, нотификацију и регистре

Одсек за нехармонизоване техничке прописе, нотификацију и регистре обавља послове који се односе на: израду и праћење имплементације техничких прописа из надлежности Министарства привреде у нехармонизованој области којима се утврђују захтеви за индустријске непрехрамбене производе и оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима у тој области; процес усаглашавања техничких и нетехничких прописа и административне праксе у нехармонизованој области из надлежности Одсека са примарним и секундарним изворима права  ЕУ у оквиру ПГ1; припрему и праћење припреме хоризонталних аката и стратешких и планских докумената којима се нехармонизована област из надлежности различитих органа државне управе усклађују са правним тековинама ЕУ; припрему материјала и прилога за рад ПГ1 који се односе на послове из делокруга Одсека; праћење, ажурирање и састављање спискова/листа српских стандарда у области опште безбедности производа и другим нехармонизованим областима; израда, буџетирање и спровођење планова за имплементацију Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета за период 2015-2020. године и израда програма Министарства за израду техничких прописа у нехармонизованој области; припрему материјала за именовање и овлашћивање тела за оцењивање усаглашености производа (ТОУ) у нехармонизованој области и проверу испуњености захтева за именовање односно овлашћивање после издавања решења о именовању; координацију припреме и примене планова у области уклањања непотребних препрека у трговиниу нехармонизованој области и сарадњу са другим министарствима, Привредном комором Србије и другим привредним удружењима, ради коодринације уклањања препрека трговини производима из надлежности тих министарстава; организацију мреже контактних тачака и рад контактне тачке за индустријске производе из делокруга Сектора у складу са Уредбом ЕУ 764/2008 и припрему правних аката неопходних за пуну примену наведене Уредбе; пружање информација о техничким прописима у смислу стављања производа на тржиште;организацију и рад центра за информисање у вези са пружањем информација о техничким прописима у смислу стављања производа на тржиште, вођење регистра важећих техничких прописа, рeгистра техничких прописа у припреми, регистра именованих односно овлашћених тела за оцењивање усаглашености, регистра иностраних исправа и знакова усаглашености који важе у Републици Србији, регистра овлашћених тела за оверавање мерила и именованих тела за оцењивање усаглашености мерила, регистра овлашћених тела за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала, односно испитивање драгоцених метала и њихових легура и издавање извода из регистара; давање правних мишљења о примени прописа из делокруга Одсека, као и давање интерних мишљења о нацртима или предлозима правних аката других органа државне управе; нотификацију (пријављивање) техничких прописа и прописа у припреми и са њима повезаних поступака оцењивања усаглашености у складу са правилима СТО, ЦЕФТА и директивом ЕУ 2015/1535; анализу ефеката примене техничких прописа из делокруга Одсека, као и предлагање измена и допуна тих прописа; као и друге послове из ове области.

У Одсеку за нехармонизоване техничке прописе, нотификацију и регистреобразују се следеће уже унутрашње јединице:

            1. Група за нехармонизоване техничке прописе

            2. Група за регистре, нотификацију и инфо-центар за производе.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна