Одељење за стандардизацију, акредитацију, метрологију и међународну сарадњу

Одељење за стандардизацију, акредитацију, метрологију и међународну сарадњу обавља послове који се односе на: стратегију и политику развоја стандардизације, акредитације и метрологије; израду нацрта закона и других прописа у области акредитације, стандардизације, метрологије и предмета од драгоцених метала и израду стручних мишљења у вези са применом прописа из те области; праћење и спровођење закона и подзаконских аката у области стандардизације, акредитације, метролгије и предмета од драгоцених метала, анализу ефеката примене прописа и предлагање мера за њихово унапређење; припрему предлога решења у управним стварима у другом степену у оквиру делокруга Одељења; сарадњу са АТС, Институтом за стандардизацију Србије Србије (у даљем тексту: ИСС) и  Дирекцијом за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) и утврђивање приоритета развоја у области стандардизације, акредитације, метрологије и предмета од драгоцених метала; спровођење процедура за прибављање сагласности оснивача на акта која доносе ове институције, у складу са прописима којима се уређује стандардизација и акредитација и координацију преговора у оквиру ПГ1 у вези са овим областима; пружање информација о техничким прописима у складу са правилима СТО, у смислу стављања производа на тржиште; организацију и рад центра за информисање у вези са пружањем информација о техничким прописима у смислу стављања производа на тржиште, вођење регистра везаних зе техничке прописе и издавање извода из регистара; давање мишљења о примени прописа из делокруга Одељења, и интерних мишљења о нацртима закона и предлозима прописа других органа државне управе; припрему и учествовање у преговорима за закључивање међународног споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа (ACAA споразум); планирање, спровођење и координацију послова који се односе на процес придруживања ЕУ из делокруга Сектора; слободу кретања робе и процес усаглашавања техничких прописа у хармонизованој области са правном тековином ЕУ у оквиру Преговарачког поглавља 1 Координационог тела за процес приступања Републике Србије ЕУ (у даљем тексту: ПГ1); сарадња са другим органима државне управе и институцијама у области слободног кретања робе у вези са усклађивањем законодавног оквира и применом техничких и других прописа у области слободе кретања робе, надзoр, организовање, координацију и спровођење поступака за именовање односно овлашћивање тела у области метрологије и предмета од драгоцених метала, припрему предлога решења о именовању и овлашћивању, координацију и припрему материјала за отварање преговора за ПГ1, израду Преговарачке позиције и комуникацију са Преговарачким тимом за ПГ1 у делу који се односи на институције инфраструктуре квалитета и пројекте;координацију планирање, праћење и спровођење пројеката намењених развоју инфраструктуре квалитета и припрему прилога за програме и пројекте коришћења иностране помоћи; сарадњу са јединицом за програмирање техничке подршке; организацију послова праћења уклањања препрека у трговини кроз ЦЕФТА Споразум; активности развоја инфраструктуре квалитета у региону Западног Балкана, као и друге послове из ове области.

             У Одељењу за стандардизацију, акредитацију, метрологију и међународну сарадњу образују се следеће уже унутрашње јединице:

            1. Одсек за стандардизацију, акредитацију и метрологију

            2. Група за међународну сарадњу и пројекте.

Званично време Републике Србије

Анкете