Одељење за хармонизацију, кретање робе, именовање и надзор

Одељење за хармонизацију, кретање робе, именовање и надзор обавља послове који се односе на: израду и праћење имплементације техничких прописа из надлежности Министарства у хармонизованој области којима се утврђују захтеви за индустријске непрехрамбене производе и оцењивање усаглашености; слободу кретања робе и процес усаглашавања техничких прописа у хармонизованој области са правном тековином ЕУ у оквиру ПГ 1; хармонизацију са прописима ЕУ којима се уређује правни оквир за трговање производима (Одлука ЕУ бр. 768/2008 и други хоризонтални прописи), доношење подзаконских аката и транспоновање европских директива и других прописа ЕУ Новог и Старог приступа из области техничког законодавства у правни систем Републике Србије и праћење њихове примене и измена у ЕУ; праћење, ажурирање и састављање спискова/листа српских стандарда у хармонизованој области из надлежности Одељења; анализирање потреба привреде и утврђивање приоритета у вези са доношењем нових или изменом постојећих техничких прописа; учествовање у изради програма Министарства за израду техничких прописа у хармонизованој области; именовање тела за оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима у хармонизованој области; пријављивањe именованих тела за оцењивање усаглашености у складу са правном тековином ЕУ; надзор и проверу испуњености захтева за именовање после издавања решења о именовању тела за оцењивање усаглашености; теренски рад и обилазак тела за оцењивање усаглашености ради провере испуњености захтева за именовање након издавања решења о именовању; признавање важења иностраних исправа усаглашености; припрему материјала и прилога за рад ПГ1 који се односе на послове из делокруга Одељења; припрему, преговоре и израду нацрта билатералних и мултилатералних споразума из области оцењивања усаглашености исправа усаглашености; припрему и учествовање у преговорима за закључивање међународног споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа (ACAA споразум); пројектно планирање домаћих и иностраних средстава (из донаторских фондова) намењених развоју области слободе кретања робе; анализирање потреба, утврђивање приоритета, предлагање, координацију која се односи на техничке препреке у трговини; израда дугорочних развојних планова и програма у области уклањања непотребних препрека у трговини ислободног кретања робе (ПГ1); давање мишљења о примени прописа из делокруга Одељења; организацију послова припреме пројеката развојне помоћи и праћење њихове реализације као и координацију приоритета и анализу ефеката коришћења развојне помоћи; организацију и надзор послова праћења уклањања препрека у трговини кроз ЦЕФТА Споразум и активности усмерене ка развоју инфраструктуре квалитета у региону Западног Балкана, као и друге послове из ове области.

У Одељењу за хармонизацију, кретање робе, именовање и надзор образују се следећe уже унутрашњe јединицe:

1Одсек за хармонизоване техничке прописе, именовање и надзор

    Група за хармонизоване техничке прописе

    Група за именовање тела за оцењивање усаглашености, надзор и признавање иностраних исправа

 2.  Група за кретање робе, сарадњу са међународним организацијама и пројекте

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна