Група за регистре, нотификацију и инфо-центар за производе

Група за регистре, нотификацију и инфо-центар за производе обавља послове који се односе на: припрему, вођење и објављивање регистара и пружање информација из хармонизованог и нехармонизованог дела; координацију припрему и спровођење процедура за организацију и рад Инфо-центра и организује администрацију база података, апликативног софтвера и интернет портала Сектора (ТЕХНИС); координацију мреже контакт тачака и рад контактне тачке за индустријске производе из нехармонизованог подручја у складу са  европским правилима и процедурама Уредбе 764/2008/ЕЗ; пружање информација о техничким прописима у смислу стављања производа на тржиште; израду, буџетирање и спровођење планова за имплементацију Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета за период 2015-2020. године; вођење регистра важећих техничких прописа, рeгистра техничких прописа у припреми, регистра именованих односно овлашћених тела за оцењивање усаглашености, регистра иностраних исправа и знакова усаглашености који важе у Републици Србији, регистра овлашћених тела за оверавање мерила и именованих тела за оцењивање усаглашености мерила, регистра овлашћених тела за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала, односно испитивање драгоцених метала и њихових легура  и издавање извода из регистара; организацију рада у вези са  радом регистара, и издавањем извода из регистара; нотификацију (пријављивање) техничких прописа и прописа у припреми и са њима повезаним поступцима оцењивања усаглашености у складу са правилима СТО, ЦЕФТА и директивом ЕУ 2015/1535 и координацију међуресорног рада регулаторних органа у циљу оперативног пројављивања техничких прописа у припреми; припрему стручних прилога и материјала за рад Преговарачке групе 1, као и пројектних и планских докуменатаи спровођење пројеката у нехармонизованој области; као и други послови из делокруга Групе.  

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна