Група за метрологију

Група за метрологију обавља послове који се односе на: стратегију и политику развоја и припрему нацрта закона и других прописа у области метрологије и драгоцених метала; припрему нехармонизованих техничких прописа за мерила и предмете од драгоцених метала у складу са начелима о смањењу непотребних препрека у трговини и чл. 34-36. Уговора о функционисању ЕУ; сарадњу са ДМДМ и  активности везане за израду и спровођење прописа, односно њихово усклађивање са документима Међународне организације за законску метрологију (ОИМЛ) и другим међународним прописима; предлагање мера за унапређење правног и институционалног оквира у области метрологије и предмета од драгоцених метала; сарадњу са другим органима и организацијама и институцијама и утврђивање приоритета развоја у области метрологије и контроле предмета од драгоцених метала; организовање, координацију и спровођење поступака за именовање односно овлашћивање тела у области метрологије и предмета од драгоцених метала; учешће у надзору над телима за оверавање мерила; припрему предлога решења о именовању и овлашћивању; припрему предлога решења у управним стварима у другом степену у оквиру делокруга Групе (на решења ДМДМ о овлашћивању, о одбијању одобрења типа, итд), као и друге послове из ове области.

Званично време Републике Србије

Анкете