Група за стандардизацију, акредитацију, регистре и Инфо-центар за производе

 Група за стандардизацију, акредитацију, регистре и Инфо-центар за производе обавља послове који се односе на: припрему стратешких документа и израду нацрта закона и других прописа у области акредитације и стандардизације, предлагање мера за унапређење прописа као и израду стручних мишљења у вези са применом прописа из те области; сарадњу са АТС и ИСС и утврђивање приоритета развоја у области стандардизације и акредитације и преговора у оквиру ПГ1 у вези са овим областима; припрему, вођење и објављивање регистара и пружање информација из хармонизованог и нехармонизованог дела; координацију, припрему и спровођење процедура за организацију и рад Инфо-центра и организује администрацију база података и апликативног софтвера за вођење регистара, као и координацију мреже контакт тачака и рад контактне тачке за индустријске производе из нехармонизованог подручја у складу са европским правилима и процедурама Уредбе 764/2008/ЕЗ; пружање информација о техничким прописима према правилима СТО у смислу стављања производа на тржиште; израду, буџетирање и спровођење планова за имплементацију стратешких планских докумената у области инфраструктуре квалитета; вођење регистра важећих техничких прописа, рeгистра техничких прописа у припреми, регистра именованих односно овлашћених тела за оцењивање усаглашености, регистра иностраних исправа и знакова усаглашености, регистра овлашћених тела за оверавање мерила и именованих тела за оцењивање усаглашености мерила, регистра овлашћених тела за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала, односно испитивање драгоцених метала и њихових легура и издавање извода из регистара; организацију рада у вези рада регистара и издавања извода из регистара, као и друге послове из ове области.

Званично време Републике Србије

Анкете