Група за нехармонизоване техничке прописе и нотификацију

Група за нехармонизоване техничке прописе и нотификацију обавља послове који се односе на: израду и праћење примене техничких прописа којима се утврђују захтеви за индустријске непрехрамбене производе у нехармонизованој области (за дрво, намештај, плоче иверице, мазива, котрљајне лежајеве, лабораторијско посуђе, дечја игралишта, опрему за играонице и остале индустријске непрехрамбене производе који нису покривени заједничким европским правом); припрему и праћење примене правних аката усклађених са европским правом, превасходно са начелима о смањењу непотребних препрека у трговини и чл. 34-36. Уговора о функционисању ЕУ, Уредбом ЕУ 764/2008 и Директивом 2015/1535, као и других стратешких, планских докумената којима се технички и нетехнички прописи и административне праксе у нехармонизованој области из надлежности различитих органа државне управе усклађују са правним тековинама ЕУ; координацију припреме и примене планова у области уклањања непотребних препрека у трговини у нехармонизованој области и сарадњу са другим министарствима, Привредном комором Србије и другим привредним удружењима, ради коодринације рада међуресорног тела за уклањање препрека садржаних у нехамонизованим прописима из надлежности тих министарстава; припрему прилога за рад ПГ1 у области техничких и нетехничких прописа и административне праксе у нехармонизованој области; припрему материјала за спровођење прописаног поступка за именовање и овлашћивање ТОУ; проверу испуњености захтева за именовање односно овлашћивање ТОУ после издавања решења о именовању, односно овлашћивању; праћење, ажурирање и састављање спискова српских стандарда из области опште безбедности производа и других нехармонизованих области; давање мишљења о примени прописа из делокруга Одсека као и интерних мишљења о нацртима или предлозима правних аката других органа државне управе; анализу ефеката примене техничких прописа из делокруга Групе и предлагање измена и допуна; сарадњу са другим органима, организацијама, институцијама и другим заинтересованим странама; анализирање потреба привреде за доношење нових или измену постојећих техничких прописа из делокруга Групе и утврђивање приоритета у вези са доношењем нових или изменом постојећих техничких прописа; нотификацију (пријављивање) техничких прописа и прописа у припреми и са њима повезаним поступцима оцењивања усаглашености у складу са правилима СТО, ЦЕФТА и директивом ЕУ 2015/1535; хоризонатална питања у вези са нотификацијом техничких прописа и усклађивање са начелима транспарентности Спoразума о техничким препрекама трговини СТО; координацију међуресорног рада регулаторних органа у циљу оперативног пријављивања техничких прописа и објављивања на интернет порталу; амднинистрацију интернет портала  Сектора (ТЕХНИС), као и друге послове у овој области.

Званично време Републике Србије

Анкете