Одсек за хармонизоване техничке прописе, именовање и надзор

Одсек за хармонизоване техничке прописе, именовање и надзор обавља послове који се односе на: израду и праћење имплементације техничких прописа из надлежности Министарства у хармонизованој области којима се утврђују захтеви за индустријске непрехрамбене производе и оцењивање усаглашености; слободу кретања робе и процес усаглашавања техничких прописа у хармонизованој области са правном тековином ЕУ у оквиру ПГ 1; хармонизацију са прописима ЕУ којима се уређује правни оквир за трговање производима (Одлука ЕУ бр. 768/2008 и други хоризонтални прописи), доношење подзаконских аката и транспоновање европских директива и других прописа ЕУ Новог и Старог приступа из области техничког законодавства у правни систем Републике Србије и праћење њихове примене и измена у ЕУ; праћење, ажурирање и састављање спискова/листа српских стандарда у хармонизованој области из надлежности Одсека; анализирање потреба привреде и утврђивање приоритета у вези са доношењем нових или изменом постојећих техничких прописа; учествовање у изради програма Министарства за израду техничких прописа у хармонизованој области; именовање тела за оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима у хармонизованој области; пријављивањe именованих тела за оцењивање усаглашености у складу са правном тековином ЕУ; надзор и проверу испуњености захтева за именовање после издавања решења о именовању тела за оцењивање усаглашености; теренски рад и обилазак тела за оцењивање усаглашености ради провере испуњености захтева за именовање након издавања решења о именовању; признавање важења иностраних исправа усаглашености; припрему материјала и прилога за рад ПГ1 који се односе на послове из делокруга Одсека; припрему, преговоре и израду нацрта билатералних и мултилатералних споразума из области оцењивања усаглашености исправа усаглашености; припрему и учествовање у преговорима за закључивање међународног споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа (ACAA споразум); пројектно планирање домаћих и иностраних средстава (из донаторских фондова) намењених развоју области слободе кретања робе; анализирање потреба, утврђивање приоритета, предлагање, координацију која се односи на техничке препреке у трговини; израда дугорочних развојних планова и програма у области уклањања непотребних препрека у трговини и слободног кретања робе (ПГ1); давање мишљења о примени прописа из делокруга Одсека, као и друге послове из ове области.

 

          У Одсеку за хармонизоване техничке прописе, именовање и надзор,образују се следећe уже унутрашњe јединицe:

             1. Група за хармонизоване техничке прописе

             2. Група за именовање тела за оцењивање усаглашености, надзор и признавање иностраних исправа.

Званично време Републике Србије

Анкете