Група за именовање тела за оцењивање усаглашености, надзор и признавање иностраних исправа

Група за именовање тела за оцењивање усаглашености, надзор и признавање иностраних исправа обавља послове који се односе на: именовање тела за оцењивање усаглашености; праћење испуњености захтева за именовање након издавања решења о именовању (надзор) и припрему годишњег плана надзора; теренски рад и обилазак тела за оцењивање усаглашености ради провере испуњености захтева за именовање након издавања решења о иемновању; спровођење поступка за признавање иностраних исправа усаглашености и давање мишљења на решења о признавању иностраних исправа усаглашености донетих од стране других министарстава; организовање сарадње са Акредитационим телом Србије (у даљем тексту: АТС) и другим институцијама у вези са праћењем инспуњености услова за захтеве за именовање тела за оцењивање усаглашености; израду мишљења на решења о признавању иностраних исправа усаглашености донетих од стране других министарстава; израду мишљења о примени прописа који се односе на захтеве за именовање тела за оцењивање усаглашености и признавање иностраних исправа; припреми предлога за пријављивање именованих тела за оцењивање усаглашености Европској комисији; анализирање ефеката примене прописа и припремање предлога измена и допуна; учествовање у изради програма Министарства за израду техничких прописа, као и друге послове из ове области.

Званично време Републике Србије

Анкете