Tekstil

Ministarstvo privrede je tokom 2013. godine u pravni sistem Republike Srbije preuzelo evropske direktive "starog pristupa" za obeležavanje tekstilnih proizvoda i označavanje obuće. 

TEKSTIL 

Za transponovanje i implementaciju Evropske Uredbe broj 1007/11 i Uredbe 2018/122 nadležno je Ministarstvo privrede – Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Ova oblast je regulisana Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019) koji je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Uredbe broj 2018/122  od 20. oktobra 2017. godine Evropske komisije kojom se dopunjava Uredba broj 1007/11 Evropskog parlamenta i Saveta o nazivima tekstilnih vlakana i označavanju i obeležavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe sledeći propisi:

1) Pravilnik o obaveznom atestiranju jute i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje jute („Službeni list SFRJ”, broj 8/91);

2) Naredba o obaveznom atestiranju pamuka („Službeni list SFRJ”, br. 65/84 i 44/88);

3) Naredba o obaveznom atestiranju vune („Službeni list SFRJ”, broj 65/84).

Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe sledeći propisi:

1) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za označavanje, obeležavanje i pakovanje tekstilnih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 56/09);

2) Naredba o tekstilnim proizvodima koji u prometu moraju biti snabdeveni uverenjem o kvalitetu („Službeni glasnik SRJ”, broj 14/92).

Odredbe čl. 21-24. ovog pravilnika prestaju da važe 1. januara 2023. godine.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Ministarstvo privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, je pripremilo i na internet stranicu Sektora postavilo Priručnik za primenu Pravilnika, kao pomoć privrednicima, organima tržišnog nadzora i drugim zainteresovanim stranama koje primenjuju propise u ovoj oblasti.