Обућа

За транспоновање и имплементацију Директиве 94/11/ЕЗ надлежно је Министарство привреде - Сектор квалитет и безбедност производа.

Ова област је тренутно регулисана Правилником о означавању обуће ("Службени гласник РС", број 1/14), који је ступио на снагу 14. јануара 2014, а примењује се од 1. јула 2015. Правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 94/11/EЗ Европског парламента и Савета од 23. марта 1994. о означавању материјала главних делова обуће.

Прелазни период је прописан с обзиром на то да је неопходно да значајан број домаћих произвођача и других испоручилаца обуће своје капацитете у техничко-технолошком смислу прилагоди спровођењу овог правилника.

У периоду до почетка примене новог правилника (односно до 1. јула 2015) примењују се следећи прописи:

-       Правилник о техничким и другим захтевима за означавање, декларисање и начин паковања готове коже и крзна, производа од природне и вештачке коже („Сл. гласник РС”, бр. 56/09). 

Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа је припремило Приручник за примену Правилника, као помоћ привредницима, органима тржишног надзора и другим заинтересованим странама које примењују прописе у овој области.

У 2014. години је започет рад на преузимању захтева директиве за кристално стакло чиме ће се завршити транспоновање директива старог приступа за које је надлежно Министарство привреде.