Обућа

За транспоновање и имплементацију Директиве 94/11/ЕЗ надлежно је Министарство привреде - Сектор квалитет и безбедност производа.

Ова област је тренутно регулисана Правилником о означавању обуће ("Службени гласник РС", број 1/14), који је ступио на снагу 14. јануара 2014, а примењује се од 1. јула 2015. Правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 94/11/EЗ Европског парламента и Савета од 23. марта 1994. о означавању материјала главних делова обуће.

Прелазни период је прописан с обзиром на то да је неопходно да значајан број домаћих произвођача и других испоручилаца обуће своје капацитете у техничко-технолошком смислу прилагоди спровођењу овог правилника.

У периоду до почетка примене новог правилника (односно до 1. јула 2015) примењују се следећи прописи:

-       Правилник о техничким и другим захтевима за означавање, декларисање и начин паковања готове коже и крзна, производа од природне и вештачке коже („Сл. гласник РС”, бр. 56/09). 

Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа је припремило Приручник за примену Правилника, као помоћ привредницима, органима тржишног надзора и другим заинтересованим странама које примењују прописе у овој области.

У 2014. години је започет рад на преузимању захтева директиве за кристално стакло чиме ће се завршити транспоновање директива старог приступа за које је надлежно Министарство привреде.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна