Текстил

Министарство привреде је током 2013. године у правни систем Републике Србије преузело европске директиве "старог приступа" за обележавање текстилних производа и означавање обуће. 

ТЕКСТИЛ 

Транспоновање и имплементација Уредбе ЕУ 1007/2011, односно доношење техничких прописа из области текстила, у надлежности је Министарства привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа.

Ова област је тренутно регулисана  Правилником о означавању и обележавању текстилних производа ("Службени гласник РС", број 1/14). Правилник је ступио на снагу 14. јануара 2014, а примењује се од 1. јула 2015. године и усклађен је са свим начелима и битним захтевима из Уредбе број 1007/11 Европског парламента и Савета о називима текстилних влакана и означавању и обележавању сировинског састава текстилних производа, као и захтевима Уредбе Европске комисије број 286/2012 којом се допуњава Уредба број 1007/11 Европског парламента и Савета. 

Прелазни период је прописан с обзиром на то да је неопходно да значајан број домаћих произвођача и других испоручилаца текстилних производа своје капацитете у техничко-технолошком смислу прилагоди спровођењу овог правилника.

У периоду до почетка примене новог правилника (односно до 1. јула 2015) примењују се следећи прописи: Наредба о текстилним производима који у промету морају бити снабдевени уверењем о квалитету („Сл. лист СРЈ”, бр. 14/92), и Правилник о техничким и другим захтевима за означавање обележавање и паковање текстилних производа („Сл. гласник РС”, бр. 56/09).

Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа, је припремило и на интернет страницу Сектора поставило Приручник за примену Правилника, као помоћ привредницима, органима тржишног надзора и другим заинтересованим странама које примењују прописе у овој области.

 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна