Плоче иверице

Ова област уређена је Правилником о захтевима за плоче иверице ("Службени гласник РС", број 101/16). Овим правилником се прописују технички и други захтеви који морају бити испуњени за стављање на тржиште плоча иверица и OSB плоча за општу намену, поступак оцењивања усаглашености, захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, врста и садржај исправе и знак усаглашености.

Наиме, Наредба о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство („Службени лист СФРЈ”, број 61/83), која је између осталог, регулисала и плоче иверице за општу употребу, је стављена ван снаге у фебруару 2016. године jeр је садржала застарела, неконзистентна и превише детаљна техничко-технолошка решења и правила која су представљала непотребна ограничења и оптерећења, како за произвођаче тако и за увознике. Након укидања исте, спроведене су анализе и одржан већи број састанака са одговарајућим привредним субјектима, где је установљено да се на тржишту Републике Србије испоручује велики број небезбедних и неквалитетних плоча иверица за општу намену.

Узимајући у обзир наведено, Министарство привреде је израдило нови Предлог правилника о захтевима за плоче иверице.

При изради Предлога правилника узета су у обзир најновија техничко технолошка решења, односно најновије технологије израде плоча иверица и OSB плоча којима се привредни субјекти у Републици Србији могу прилагодити, као и најновије верзије стандарда из наведене области које је Институт за стандардизацију Србије преузео као редовну активност усклађивања са европским стандардима, а све у циљу да се на тржиште Републике Србије стављају технолошки напреднији, квалитетнији и безбеднији производи. 

Званично време Републике Србије

Анкете