Kotrljajni ležaji

Ova oblast uređena je Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje ("Sl. glasnik RS", br. 98/2016 i 66/2018). Ovim pravilnikom se  propisuju tehnički i drugi zahtevi koji moraju biti ispunjeni za stavljanje na tržište kotrljajnih ležaja, postupci ocenjivanja usaglašenosti,zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, vrsta i sadržaj isprave i znak o usaglašenosti.

Ovaj koncept pravilnika se razlikuje od koncepta Naredbe o obaveznom atestiranju kotrljajnih ležaja („Službeni list SFRJ”, br. 62/83, 85/87, Službeni list SRJ, br. 12/93 i 68/93) koja je sadržala zastarela, nekonzistentna i previše detaljna tehničko-tehnološka rešenja i pravila koja su predstavljala nepotrebna ograničenja i opterećenja, kako za proizvođača tako i za uvoznika. Naredba o obaveznom atestiranju kotrljajnih ležaja se takođe poziva na standarde u kojima su definisani zahtevi za ležaje koji su prevaziđeni tehnološkim napretkom odnosno novom tehnologijom izrade pomenutih proizvoda.

Imajući u vidu nove tehnologije izrade kotrljajnih ležaja kojima se privredni subjekti u  Republici Srbiji mogu prilagoditi, kao i to da je Institut za standardizaciju Srbije kao redovnu aktivnost preuzeo najnovije verzije standarda iz navedene oblasti, prepoznato je da je celishodno izvršiti izmenu postojećeg propisa iz ove oblasti, kako bi se na tržište Republike Srbije stavljali kvalitetnijii tehnološki napredniji proizvodi, kojima se zadovoljavaju zahtevi proizvođača opreme, mašina i uređaja, vozila i sl., a samim tim ostvaruje  bezbednost krajnjeg proizvoda. Naime, nekvalitetni i nebezbedni  proizvodi koji se stavljaju na tržište u Republici Srbiji koji se na adekvatan način ne kontrolišu, nanose velike gubitke privredi Republike Srbije.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje  je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 66/18 od 29. avgusta 2018. godine. Ovaj pravilnik stupio je na snagu 6. septembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. novembra 2018. godine. Ovim Pravilnikom su obuhvaćeni i ležaji dimenzija 150 mm u pogledu ispitivanja tvrdoće i precizirane su pojedine odredbe u smislu jednostavnije primene samog pravilnika.