Inostrani teh. propisi u pripremi

Inostrane notifikacije (prijave) tehničkih propisa u pripremi omogućavaju postupanje nadležnih organa u Republici Srbiji po prijemu inostranih prijava tehničkih propisa u pripremi i imaju za cilj sprečavanje nastajanja nepotrebnih prepreka u međunarodnoj trgovini.

Postupak po prijemu stranih prijava:

Primedbe nadležnih organa odnosno komentare i predloge zainteresovanih strana na inostrani tehnički propis u pripremi  Ministarstvo privrede razmatra i donosi odluku o sadržaju i obliku mogućih primedaba i dostavlja ih potpisniku međinarodnih sporazuma ili državi članici EU.  

Primedbe i komentare na aktivne notifikacije možete slati na tbtinfo@privreda.gov.rs

Na ovoj strani možete pregledati arhivu inostranih notifikacija arhivu inostranih notifikacija (prijava) nacrta tehničkih propisa koje su članice Svetske trgovinske organizacije (STO) prijavile Sekretarijatu STO.  Celokupna baza notifikacija dostupna je putem informacionog sistema STO TBT (TBT Information Management System).

Pretraživanje prijavljenih tehničkih propisa tj. notifikacija koje su države članice EU prijavile u okviru sprovođenja direktive 98/34/EC (sada Direktiva 2015/1535) možete vršiti preko TRIS baze Evropske komisije. 

Aktivne notifikacije prema CEFTA sporazumu:
Država Tehnički propis Rok za primedbe Napomena
       
Arhiva notifikacija prema CEFTA sporazumu:
Kosovo* Administrativno uputstvo o određivanju uslova za stavljanje na tržište elemenata sistema plastičnih cevovoda (Notifikacija) 12. jun 2023.  
Kosovo*  Uredba o izmenama i dopunama uredbe o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda (Notifikacija) 12. jun 2023.  
Albanija Nacrt zakona o izmena i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (Notifikacija) 14. mart 2020.  
Albanija  Nacrt Odluke o pravilima za obeležavanje prehrambenih proizvoda životinjskog porekla koji sadrže genetski modifikovane organizme (Notifikacija) 25. februar 2020.  
Kosovo* Nacrt uredbe o prethodno upakovanim proizvodima (Notifikacija) 23. februar 2020.  
Albanija Tehnički propis o medicinskim sredstvima (Notifikacija) 23. avgust 2019.  
Albanija Tehnički propis o zaštiti zdravlja od duvanskih proizvoda (Notifikacija) 23. avgust 2019.  
Albanija Pravilnik o tehničkim uslovima i bezbednosti električnih instalacija visokog napona preko 1 kV  (Notifikacija)  15. jun 2019.  
Albanija Pravilnik o tehničkim zahtevima i bezbednosti za vodove visokog napona preko 1kV  (Notifikacija) 15. jun 2019.   
Albanija Set propisa u oblasti gasnih postrojenja  29. januar 2018.  
Albanija Nacrt odluke kojom se definiše regulacija pritiska gasa u postrojenjima za dolazeći pritisak do 5 bar  23. januar 2018.  
Albanija Nacrt odluke o kvalitetu i zahtevima čistoće za maslinovo ulje i ulje komine masline 30. januar 2017.   
Albanija Nacrt zakona o izmena i dopunama zakona o proizvodnji i stavljanje na tržište duvana i cigareta 28. novembar 2016.  
Albanija Nacrt odluke o zahtevima za stavljanje na tržište i označavanje semena uljarica i vlakana biljaka 1. oktobar 2016.  
Albanija Nacrt zakona o organskoj proizvodnji 7. avgust 2016.   
Albanija Nacrt odluke o listi supstanci koje izazivaju zabrinutost (SVHC)  18. novembar 2015.  
Albanija Nacrt odluke o klasifikaciji, pakovanju i označavanju hemikalija 18. novembar 2015.  
 Albanija Nacrt odluke o ograničenju proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja određenih hemikalija 18. novembar 2015.  
 Albanija  Nacrt odluke o izvozu i uvozu opasnih supstanci  18. novembar 2015.  
Albanija Nacrt Odluke o usvajanju pravila komunikacije, bilateralne konsultacije i donošenja odluka u vezi sa dozvolom tipa A životne sredine, za rad postrojenja osnovana na teritoriji Republike Albanije 29. decembar 2015.  
Albanija Nacrt odluke o merama kontrole isparljivih organiskih jedinjenja 9. oktobar 2015.  
Albanija  Zakon o integrisanom upravljanju otpadom   23. septembar 2015.  
Kosovo pod Rezolucijom UNHCR 1244/99 Pravilnik o označavanju obuće  12. septembar 2015.  
Albanija Nacrt odluke o kriterijumima sertifikaciji i ispitivanju semenskog krompira  16. maj 2016.  
Albanija Nacrt zakona o biocidnim proizvodima  16. maj 2016.   
Albanija

Nacrt zakona o biocidnim proizvodima 

16. maj 2016.   
 Kosovo pod Rezolucijom UNHCR 1244/99 Pravilnik o detergentima   6. april 2015.  
Albanija Zakon o lekovima i farmaceutskim uslugama  26. mart 2015.  
Arhiva notifikacija prema CEFTA sporazumu 2011-2013. godine
CEFTA: Notifikacija 1 - ALBANIJA detergenti
CEFTANotifikacija 2 - ALBANIJA obeležavanje proizvoda koji koriste energiju
CEFTA: Notifikacija 3 - ALBANIJA energetsko obeležavanje mašina za pranje
CEFTA: Notifikacija 4 - ALBANIJA obeležavanje materijala za obuću
CEFTA: Notifikacija 5 - ALBANIJA obeležavanje proizvoda od kristalnog stakla
CEFTA: Notifikacija 6 - ALBANIJA energetsko obeležavanje frižidera koji se koriste u domaćinstvu
CEFTA: Notifikacija 7 - ALBANIJA neautomatske vage
CEFTA: Notifikacija 8 - ALBANIJA merni instrumenti
CEFTA: Notifikacija 9.- ALBANIJA, žitarice
CEFTA> Notifikacija 10. ALBANIJA stočna hrana
CEFTA: Notifikacija 14. - ALBANIJA, žitarice
CEFTA: Notifikacija 15. - ALBANIJA, krmiva
CEFTA: Notifikacija 16. - ALBANIJA, sadni materijal voća
CEFTA: Notifikacija 17. - Albanija, vegetativno razmnožavanje vinove loze
CEFTA: Notifikacija 18. - Albanija, povrtarska semena
CEFTA: Notifikacija 19. - Albanija, povrtarski sadni materijal, osim semena