Maziva

Ova oblast uređena je Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za maziva, industrijska ulja i srodne proizvode ("Sl. list SCG", br. 62/2004 i 50/2005). Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i drugi zahtevi koje moraju da ispunjavaju maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi koji se koriste za podmazivanje, elektroizolaciju, prenos snage i toplote i antikorozionu zaštitu.